சந்திரனும் தாரகையும்

சந்திரனும் தாரகையும்
பார்த்து திகைத்து நின்றதே
அவர்களை ஆலம் அனைத்துமே
பார்த்து திகைத்து நின்றதே

ஸல்லி அலா நபியினா
ஸல்லி அலா முஹம்மதின்
ஸல்லி அலா நபியினா
ஸல்லி அலா முஹம்மதின்

வல்லுஹா சூரத்தை
பகர்ந்த ரூஹுல் அமீன்
முஸ்தஃபாவின் சூரத்தை
பார்த்து திகைத்து நின்றார்கள்

அவர்களை ஆலம் அனைத்துமே
பார்த்து திகைத்து நின்றதே

ஸல்லி அலா நபியினா
ஸல்லி அலா முஹம்மதின்
ஸல்லி அலா நபியினா
ஸல்லி அலா முஹம்மதின்

உங்கள் அருள்பாதம் விடாநிலையருள்வீர் யா ஹாஜா முயீனுத்தீனு ஹசன்

உங்கள் அருள்பாதம் விடாநிலையருள்வீர்
யா ஹாஜா முயீனுத்தீனு ஹசன்

உமக்கர்பணமே
உடல் உயிர் அனைத்தும்
யா ஹாஜா முயீனுத்தீனு ஹசன்

அஜ்மீரில் எமை சேர்த்திடு இறைவா
பூக்களால் போர்வை போர்திடனும்

அர்பணம் செய்வேன்
என் உடல் உயிரை
யா ஹாஜா முயீனுத்தீனு ஹசன்

அஜ்மீரின் ராஜா ஆன்மீக ரோஜா


அஜ்மீரின் ராஜா ஆன்மீக ரோஜா
அருள் பெரும் ஞான ஙரீபன் நவாஜ் குவாஜா

ஏழைப் பங்காளர் எல்லோர்க்கும் தோழர்
இறை நேசச் சீலர் நபி நாதர் பேரர்
தெய்வீக ஞானத் தென்றல் வீசும் அது
திசையெங்கும் உங்கள் புகழ் பேசும்
அஜ்மீரின் ராஜா ஆன்மீக ரோஜா

எங்கள் நபிகள் திரு மரபில்....


எங்கள் நபிகள் திரு மரபில் இலங்கியுதித்த பேரொளியே!
பொங்கும் ஞான ஆழியிலே பூத்துக் எழுந்த பெட்டகமே!
கங்கை வளரும் பாரதத்தில் கலையை வளர்க்க வந்தோரே!
சங்கை மிகுந்த குத்புல் ஹிந்த் சர்தார் வலியே நாயகமே!
அஜ்மீர் அரசாளும் ராஜா - எங்கள் கரீப் நவாஸே ஹாஜா

தளிர்க்கும் தங்கள் சோலையிலே தண்ணீர் பாய்ச்சும் வேளையிலே
பழக்கம் இல்லா ஒரு துறவி பக்கம் அழைத்துப் பார் என்று
விழிக்கு நீரே இரு விரலை விரித்துக் காட்ட அவற்றிடையே
கலக்கமின்றி பலவுலகை கண்டு தெரிந்த காஜாவே

தௌஹீதின் தீபமே....


தௌஹீதின் தீபமே தாங்கியே வந்தீரே காஜா யா காஜா
அஜ்மீர் நகர் அதாயிர் ரஸூல்
காஜா கரீப் நவாஸ் காஜா கரீப் நவாஸ்
காஜா கரீப் நவாஸ் காஜா கரீப் நவாஸ்

ஏழைகள் கோரிக்கை ஏற்கவே வந்தீரே காஜா யா காஜா
அஜ்மீர் நகர் அதாயிர் ரஸூல் காஜா கரீப் நவாஸ்
Home | Qaseedas | Poems | Articles | Events | About Us | Recommended Sites | Sitemap
© 2018 kayalislam.com | All Rights Reserved.