வெற்றி பெற்ற இதயங்களே!
வீரமான வேங்கைகளே!
தீனை காத்த நெஞ்சங்களே!
அன்பு நபி தோழர்களே
வாரீரே! வாரீரே!
வாரீரே! வாரீரே!
வாரீரே! அவர் ஸஹாபாக்களே!

போரில் பட்ட காயங்களை பாராமல் துணிந்து
தக்பீரை சொன்னீர்கள் ஒன்றாக இணைந்து
உண்மை நபி தோழர்களே!
வெற்றி பெற்ற இதயங்களே!
வீரமான வேங்கைகளே!
தீனை காத்த நெஞ்சங்களே!
அன்பு நபி தோழர்களே

கிட்ட தட்ட தீனோர்கள் நம்ம தீனோர்கள்
கிட்ட தட்ட தீனோர்கள் முந்நூறு பேறு தான்
மாவேந்தர் பெருமானார் தன்னோடு போய் தான்
ஜெயம் கொண்ட நீதர்களே!
வெற்றி பெற்ற இதயங்களே!
வீரமான வேங்கைகளே!
தீனை காத்த நெஞ்சங்களே!
அன்பு நபி தோழர்களே

எட்டு திக்கும் எந்நாளும் கொண்டாடும் போர் தான்
சரித்திர ஆதாரம் உண்டான போர் தான்
கண்டு வரும் பத்ரீன்களே!
வெற்றி பெற்ற இதயங்களே!
வீரமான வேங்கைகளே!
தீனை காத்த நெஞ்சங்களே!
அன்பு நபி தோழர்களே

Home | Qaseedas | Poems | Articles | Events | About Us | Recommended Sites | Sitemap
© 2015 Kayalislam.com | All Rights Reserved.