தௌஹீதின் தீபமே தாங்கியே வந்தீரே காஜா யா காஜா
அஜ்மீர் நகர் அதாயிர் ரஸூல்
காஜா கரீப் நவாஸ் காஜா கரீப் நவாஸ்
காஜா கரீப் நவாஸ் காஜா கரீப் நவாஸ்

ஏழைகள் கோரிக்கை ஏற்கவே வந்தீரே காஜா யா காஜா
அஜ்மீர் நகர் அதாயிர் ரஸூல் காஜா கரீப் நவாஸ்

உங்கள் ஒரு பார்வையில் நம்மனம் மாறிடுமே மகானே
உங்கள் ஒரு பார்வையில் நோயெல்லாம் பறந்திடுமே சீமானே
இதை அறிந்தவர் தான் அறிவார் உண்மையை
உம்மை நாடி விட்டால் பெறுவார் நன்மையை

உங்கள் எழில் ரூபம் கனவிலே கண்டிடவே வந்தேனே
உங்கள் மலர் முகமும் மனதிலே மலர்ந்திடவே நின்றேனே
நாம் உங்கள் வாசலில் நாம் உங்கள் பார்வையில்
அன்றுமே இன்றுமே நின்று கேட்போம் துஆ

Home | Qaseedas | Poems | Articles | Events | About Us | Recommended Sites | Sitemap
© 2018 kayalislam.com | All Rights Reserved.